Σχετικά με τον αυτισμό

Permalink

Γραπτή Δήλωση

σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τον αυτισμό

Nicola Caputo (S&D), Enrico Gasbarra (S&D), Miriam Dalli (S&D), Marian-Jean Marinescu (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Renata Briano (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Daniel Buda (PPE), Barbara Kappel (NI), Λάμπρος Φουντούλης (NI), Milan Zver (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Tibor Szanyi (S&D), Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Biljana Borzan (S&D), Marek Plura (PPE), José Blanco López (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Dubravka Šuica (PPE), Ελευθέριος Συναδινός (NI), Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), Igor Šoltes (Verts/ALE), Eduard Kukan (PPE), Εύα Καϊλή (S&D), Momchil Nekov (S&D), Marlene Mizzi (S&D), Laurențiu Rebega (S&D), Mara Bizzotto (NI), Γεώργιος Επιτήδειος (NI)

Λήξη προθεσμίας: 27.7.2015

0018/2015

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τον αυτισμό[1]

1. Ο αυτισμός αποτελεί μία πολύπλοκη εγκεφαλική διαταραχή που είναι ισόβια, εμφανίζεται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και επηρεάζει περίπου το 1 τοις εκατό του πληθυσμού. Οι συνέπειες του αυτισμού κυμαίνονται από μία ήπιας μορφής έως μία πολύ σοβαρή πάθηση που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου στον τρόπο πρόσληψης και ερμηνείας των πληροφοριών της καθημερινής ζωής, στον τρόπο επικοινωνίας και στην κοινωνική αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα. Τα αίτια του αυτισμού εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

2. Δεν υπάρχει προς το παρόν θεραπεία για τον αυτισμό, αλλά έχει αποδειχθεί ότι η έγκαιρη και εντατική θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του αυτισμού και να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο ανεξαρτησίας των ατόμων με αυτισμό.

3. Παρά τη σημασία που αποδίδεται στην έγκαιρη διάγνωση για την παροχή κατάλληλης στήριξης και εκπαίδευσης, η πρώιμη ανίχνευση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς εξακολουθεί να υστερεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

4. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να υποστηρίξουν την ακριβή ανίχνευση και διάγνωση σε παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

5. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται επίσης να εγκρίνουν μια στρατηγική και ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συναντούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους τα άτομα που πάσχουν από αυτισμό. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική θα πρέπει να επικεντρώνεται στην παροχή κινήτρων για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τον αυτισμό, στην εκπόνηση μελετών επιπολασμού, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις παρεμβάσεις βάσει στοιχείων για τα παιδιά με αυτισμό, καθώς και στην προώθηση υπηρεσιών υποστήριξης και αποκατάστασης για ενήλικους.

6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.


(Visited 44 times, 1 visits today)

Read more:
33421342532_8479a35a96_h
Κούλογλου για γλυφοσάτη: Η πολιτική αστάθεια στην Γερμανία βοηθά την Bayer-Monsanto

Η μεταβατική κυβέρνηση της Γερμανίας αποφάσισε να αλλάξει την στάση του Βερολίνου απέναντι στην χρήση της γλυφοσάτης από ουδέτερη σε...

Close