Γραπτή ερώτηση του Σ. Κούλογλου για την υιοθέτηση εγκεκριμένων πρωτοκόλλων θεραπείας.

Permalink

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου υπέβαλε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας της να διευκρινήσει τις δράσεις που προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να συμβάλει στην υιοθέτηση του εγκεκριμένου πρωτοκόλλου αντικαρκαρκινικής θεραπείας, sipeleucel-T και στην αντιμετώπιση της ολοένα και αυξανόμενης επιδείνωσης των συνθηκών υγείας στην Ελλάδα.
Ολόκληρο το κείμενο της γραπτής ερώτησης

Η φαρμακευτική πολιτική, τόσο σε επίπεδο Κράτους Μέλους όσο και σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να στοχεύει, στην έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών σε κάθε διαθέσιμη φαρμακοθεραπεία. Σύμφωνα με τα άρθρα 6, 9 και 168 της ΣΛΕΕ, η προστασία της δημόσιας υγείας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί αλματώδης αύξηση των περιπτώσεων καρκινοπαθών (1).

Το εμβόλιο sipeleucel-T έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων το 2013 και θεωρείται αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία πολλών περιπτώσεων του καρκίνου του προστάτη (2). Υπάρχει και σχετική έκκληση (3) για τη συλλογή υπογραφών από πολίτες ώστε να υπάρξει ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων δεν έχει ανταποκριθεί στην ένταξη του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου θεραπείας στην Ελλάδα με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να στερούνται των πρόσφατα εξελιγμένων και εγκεκριμένων θεραπειών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

-Στην περίπτωση της θεραπείας με το εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων εμβόλιο sipeleucel-T, τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να πάρει;

-Σκοπεύει να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα δράσης προκειμένου να συνδράμει επικουρικά στην ολοένα και αυξανόμενη επιδείνωση των συνθηκών υγείας στην Ελλάδα;

(1) http://www.ygeiaonline.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=13278:reaps-cancer-in-europe&catid=66:cancer
(2) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002513/human_med_001680.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
(3) http://goo.gl/rrpg3Y


(Visited 36 times, 1 visits today)

Read more:
tvxs
ΣΥΡΙΖΑ θα λες και θα κλαις: η εβδομάδα του Κονγκό.

ΣΥΡΙΖΑ θα λες και θα κλαις» λέγεται η νέα εβδομαδιαία στήλη, η οποία δημοσιεύεται κάθε Δευτέρα. Mπορεί να μην έγιναν...

Close