Σχετικά με την έλλειψη επαρκών υποδομών μέριμνας εκτός σχολικού ωραρίου για παιδιά με αναπηρίες στην Ε.Ε.

Permalink

Γραπτή Δήλωση

σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με την έλλειψη επαρκών υποδομών μέριμνας εκτός σχολικού ωραρίου για παιδιά με αναπηρίες στην ΕΕ

Neena Gill (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Ádám Kósa (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Fabio De Masi (GUE/NGL), Helga Stevens (ECR), Richard Howitt (S&D), Jonás Fernández (S&D), Miriam Dalli (S&D), Hugues Bayet (S&D), Doru-Claudian Frunzulică (S&D)

Λήξη προθεσμίας: 9.6.2015

0009/2015

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το 136 του Κανονισμού, σχετικά με την έλλειψη επαρκών υποδομών μέριμνας εκτός σχολικού ωραρίου για παιδιά με αναπηρίες στην ΕΕ[1]

1. Δεκαπέντε εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η έλλειψη επαρκούς μέριμνας για παιδιά με αναπηρίες έχει ευρύτατες επιπτώσεις στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της ΕΕ.

2. Τα παιδιά με αναπηρίες κινδυνεύουν να στερηθούν την ισότιμη πρόσβαση στις υποδομές μέριμνας μετά την λήξη του σχολικού ωραρίου διότι οι περισσότερες από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σχετικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία[2].

3. Οι γονείς των παιδιών με αναπηρία επιβαρύνονται επίσης με υψηλότερες του μέσου όρου δαπάνες για την φροντίδα των παιδιών και κινδυνεύουν επίσης να μην έχουν ίση πρόσβαση σε δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης, διότι είναι υποχρεωμένοι να απουσιάζουν περισσότερο χρόνο από την εργασία τους προκειμένου να φροντίσουν το παιδί τους.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας· στο πλαίσιο του προγράμματος της Λετονικής Προεδρίας, το Συμβούλιο εξέφρασε την πρόθεσή του να βελτιώσει τις συνθήκες συμμετοχής στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρίες.

5. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται συνεπώς να λάβουν μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των παιδιών με αναπηρίες στις υποδομές μέριμνας μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου· συγκεκριμένα δε, το Συμβούλιο καλείται να λάβει υπόψη του το ζήτημα αυτό όταν θα προετοιμάζει τα συμπεράσματά του σχετικά με τις αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς στην ΕΕ.

6. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.

[2] ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 9.


(Visited 72 times, 1 visits today)

Read more:
Δεν τους προλαβαίνω μάναμ'..
Δεν τους προλαβαίνω μάναμ’…

Σκίτσο του Γιάννη Δερμεντζόγλου

Close