Σχετικά με την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ε.Ε.

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ Biljana Borzan (S&D), Ádám Kósa (PPE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Angelika Mlinar (ALDE), Miriam Dalli (S&D), Marek Plura (PPE), Simona Bonafè (S&D), Antanas Guoga (ALDE), Nessa Childers (S&D), Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Ismail Ertug (S&D), Neena Gill (S&D), ...