Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανάπτυξης σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό»

Γνωμοδότηση

της Επιτροπής Ανάπτυξης
προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (2014/2239(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Dan Preda

Προτάσεις

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα αριθ. 64/292 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της 28ης Ιουλίου 2010, αναγνωρίζει ρητά το ανθρώπινο δικαίωμα της πρόσβασης σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και σε υποδομές αποχέτευσης και ότι το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται επίσης ρητά σε πολλά άλλα διεθνή μέσα και συμφωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε υποδομές αποχέτευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το δικαίωμα στη ζωή, την υγεία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και με την ανάγκη για ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 748 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν σταθερή πρόσβαση σε πόσιμο νερό και ότι το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε βασικές υποδομές αποχέτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα, τίθεται σε κίνδυνο το δικαίωμα στην υγεία καθώς μεταδίδονται ασθένειες που προκαλούν δεινά και θάνατο και θέτουν σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 4.000 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού ή λόγω έλλειψης νερού, υγιεινής και υποδομών αποχέτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε πόσιμο νερό προκαλεί τον θάνατο σε περισσότερα παιδιά από ό,τι το AIDS, η ελονοσία και η ευλογιά μαζί· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται, ωστόσο, μια σαφώς πτωτική τάση σε αυτούς τους αριθμούς και ότι η μείωσή τους μπορεί και πρέπει να επιταχυνθεί·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο νερό έχει και μια διάσταση που σχετίζεται με την ασφάλεια και που απαιτεί τη βελτίωση της περιφερειακής συνεργασίας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πρόσβασης σε νερό και σε υποδομές αποχέτευσης έχει συνέπειες για την υλοποίηση και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις όσον αφορά το νερό επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες, δεδομένου ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες είναι, κατά παράδοση, υπεύθυνες για τον εφοδιασμό με νερό οικιακής χρήσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλες και αξιοπρεπείς υποδομές αποχέτευσης, η οποία συχνά περιορίζει την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες στις ασθένειες·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο, τριάμισι εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από υδατογενείς ασθένειες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο νερό έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εστίαση της αναπτυξιακής βοήθειας στη βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και υποδομών αποχέτευσης αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη θεμελιωδών στόχων όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας, καθώς και για την προώθηση της κοινωνικής ισότητας, της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων και της οικονομικής ανάπτυξης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2013, δημιούργησε έναν μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών που επιτρέπει σε μεμονωμένους ανθρώπους ή σε ομάδες να υποβάλλουν επίσημες καταγγελίες για παραβιάσεις του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και τις υποδομές αποχέτευσης, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες, η ζήτηση για νερό αυξάνεται σε όλους τους τομείς, και ιδίως στους τομείς της ενέργειας και της γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή, η αστικοποίηση και οι δημογραφικές εξελίξεις μπορεί να αποτελέσουν σοβαρή απειλή για τη διαθεσιμότητα του νερού σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2025 τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να ζουν σε χώρες που θα πλήττονται από λειψυδρία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός όσον αφορά τον τομέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της υγιεινής («WASH»), καθώς το 25% της ετήσιας παγκόσμιας ανθρωπιστικής χρηματοδότησής της προορίζεται αποκλειστικά για την υποστήριξη αναπτυξιακών εταίρων στον τομέα αυτόν· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2012 σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή πόσιμου ύδατος και βασικών υποδομών αποχέτευσης στις υποσαχάριες χώρες επεσήμανε την ανάγκη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και της βιωσιμότητας των έργων που υποστηρίζονται από την ΕΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης διακήρυξε ότι «η πρόσβαση στο νερό πρέπει να αναγνωρισθεί ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, δεδομένου ότι το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή στη γη και αποτελεί αγαθό που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα»·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα αναγνωρίζει ότι «το ύδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης μεταχείρισης»·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών στην υποσαχάρια Αφρική κατά τη δεκαετία του 1990 έχει, μεταξύ άλλων, παρεμποδίσει την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ) τόσο στον τομέα της ύδρευσης όσο και στον τομέα της αποχέτευσης, καθώς η επικέντρωση των επενδυτών στην ανάκτηση του κόστους έχει, μεταξύ άλλων, εντείνει τις ανισότητες στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών, σε βάρος νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της αποτυχημένης εμπειρίας των επιχειρήσεων ιδιωτικοποίησης του νερού, η μεταβίβαση των υπηρεσιών ύδρευσης από ιδιωτικές εταιρείες σε τοπικές αρχές συνιστά αυξανόμενη τάση στον τομέα της ύδρευσης σε όλο τον κόσμο·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη σέβονται τις υποχρεώσεις και λαμβάνουν υπόψη τους στόχους που έχουν εγκρίνει στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και άλλων αρμόδιων διεθνών οργανισμών·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο νερό είναι απαραίτητη για τη ζωή, την υγεία, την τροφή, την ευημερία και την ανάπτυξη και ότι το νερό δεν θα πρέπει συνεπώς να θεωρείται απλώς ως ένα·εμπόρευμα·

1. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι η διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χαρακτηρίζει το ζήτημα της πρόσβασης σε πόσιμο νερό και υποδομές αποχέτευσης συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της για την ανάπτυξη[1]· εξαίρει τη σημασία της «πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών» και ελπίζει ότι στο μέλλον θα αυξηθεί η αποδοτικότητα του εν λόγω μέσου και ότι, κυρίως, θα οδηγήσει στην έγκριση νομοθετημάτων·

2. επισημαίνει ότι το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και τις υποδομές αποχέτευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με μια σειρά βασικών παγκόσμιων προκλήσεων όπως η υγεία, η ενέργεια, η τροφή, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα· υποστηρίζει σθεναρά την ενσωμάτωση του προτεινόμενου 6ου στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, σχετικά με την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των υποδομών αποχέτευσης για όλους έως το 2030, στους στόχους του πλαισίου παγκόσμιας ανάπτυξης μετά το 2015, περιλαμβανομένου του στόχου της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε ασφαλές και οικονομικά προσιτό πόσιμο νερό· τονίζει ότι η πραγματοποίηση όλων των ΣΒΑ απαιτεί την κινητοποίηση πολύ μεγαλύτερης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη από αυτήν που παρέχεται αυτή τη στιγμή, τόσο από τις ανεπτυγμένες όσο και από τις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης από νέα και καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε υποδομές αποχέτευσης θα αποτελέσουν θέματα προτεραιότητας κατά την προσεχή διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP21)·

3. υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στο νερό είναι απαραίτητη για τη γεωργία, προκειμένου να υλοποιηθεί το δικαίωμα σε επαρκή τροφή·

4. τονίζει ότι η πρόσβαση σε νερό για την κάλυψη βασικών αναγκών θα πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, όπως υποστηρίζεται έμμεσα και άμεσα από το διεθνές δίκαιο, τις διακηρύξεις και την κρατική πρακτική·

5. καλεί τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς διεθνούς βοήθειας, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις τοπικές κοινότητες να εργαστούν για την παροχή νερού σε όλους τους ανθρώπους με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών τους και να εγγυηθούν ότι η πρόσβαση στο νερό συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα·

6. ζητεί επιμόνως το «ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό» να περιληφθεί στον κατάλογο των οικουμενικών θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε επαρκή ποσότητα νερού, κατάλληλης ποιότητας, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση του ρητού δικαιώματος στη ζωή και των ευρύτερων δικαιωμάτων στην υγεία και την ευημερία·

7. επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στον τομέα WASH στις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο σε επίπεδο επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) όσο και σε επίπεδο εθνικών προϋπολογισμών· υπενθυμίζει ότι η διαχείριση των υδάτων αποτελεί συλλογική ευθύνη· υποστηρίζει την ευρύτητα πνεύματος όσον αφορά τους διαφορετικούς τρόπους παροχής βοήθειας, αλλά και την αυστηρή τήρηση των αρχών της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, τη συνεκτικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη και την αταλάντευτη εστίαση στην εξάλειψη της φτώχειας και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου της ανάπτυξης· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην υλοποίηση των έργων σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και την αρχή της κοινοτικής ιδιοκτησίας·

8. υπενθυμίζει ότι η εξασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των υπόγειων υδάτων είναι απαραίτητη για τη μείωση της φτώχειας και την κοινή ευημερία, δεδομένου ότι τα υπόγεια ύδατα μπορούν να παράσχουν μια βελτιωμένη πηγή πόσιμου νερού για εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε φτωχές αστικές και αγροτικές περιοχές·

9. ζητεί την αποτελεσματική παρακολούθηση των έργων που εκτελούνται με εξωτερική βοήθεια· τονίζει την ανάγκη παρακολούθησης των χρηματοδοτικών στρατηγικών και των προϋπολογισμών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιμετώπιση των υφιστάμενων αποκλίσεων και ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στο νερό μέσω των διατιθέμενων κεφαλαίων, καθώς και να τηρηθούν οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τη μη εισαγωγή διακρίσεων, την ισοτιμία και την πρόσβαση στην ενημέρωση και τη συμμετοχή·

10. καλεί την ΕΕ να κατευθύνει την αναπτυξιακή βοήθειά της στην κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση υποδομών μικρής κλίμακας, τη δημιουργία δυναμικού και την ευαισθητοποίηση του κοινού·

11. επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για το ανθρώπινο δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, οι άνθρωποι που ζουν γενικότερα σε φτωχογειτονιές πρέπει να πληρώνουν περισσότερα από ό,τι εκείνοι που ζουν σε νόμιμους οικισμούς για να δέχονται ανοργάνωτες και κακής ποιότητας υπηρεσίες· καλεί τις αναπτυσσόμενες χώρες να δώσουν προτεραιότητα σε κονδύλια του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών σε μειονεκτούντες και απομονωμένους ανθρώπους·

12. υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση των υδάτινων πόρων εξαρτάται από την ικανότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών· ως εκ τούτου, καλεί την ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω την ενίσχυση της διακυβέρνησης των υδάτινων πόρων και των υποδομών ύδρευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, καλύπτοντας παράλληλα ιδίως τις ανάγκες των ευάλωτων αγροτικών πληθυσμών·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πολιτική για την εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση, όπως αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την προώθηση της παροχής νερού και υπηρεσιών αποχέτευσης ως βασικών δημόσιων υπηρεσιών για όλους·

14. υποστηρίζει την παγκόσμια πλατφόρμα αλληλεγγύης για το νερό (Global Water Solidarity Platform) που δρομολογήθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) προκειμένου να συμμετάσχουν οι τοπικές αρχές στην εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό· επιδοκιμάζει επίσης την πρωτοβουλία «1% αλληλεγγύη για το νερό και την αποχέτευση» και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι πολίτες και οι αρχές ορισμένων κρατών μελών για να υποστηρίξουν τα έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες με κεφάλαια από τα τέλη κατανάλωσης· επισημαίνει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή από πολλές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας του τομέα ύδρευσης· επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε προς την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους διακανονισμούς αλληλεγγύης σε αυτόν και σε άλλους τομείς, για παράδειγμα μέσω της διάδοσης πληροφοριών ή της διευκόλυνσης των συμπράξεων και της ανταλλαγής εμπειριών, μεταξύ άλλων μέσω μιας ενδεχόμενης σύμπραξης της Επιτροπής και των κρατών μελών, με συμπληρωματική ενωσιακή χρηματοδότηση σε προγράμματα που υλοποιούνται μέσω αυτής της πρωτοβουλίας· ειδικότερα, ενθαρρύνει την προώθηση συμπράξεων μεταξύ δημοσίων φορέων στον τομέα των εγκαταστάσεων ύδρευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με την Παγκόσμια συμμαχία για τη σύμπραξη των φορέων ύδρευσης (Global Water Operators” Partnership Alliance (GWOPA)), που συντονίζεται από το πρόγραμμα του ΟΗΕ «UN Habitat»·

15. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτή η βοήθεια δαπανάται αποτελεσματικά και ότι είναι καλύτερα στοχοθετημένη στον τομέα WASH υπό το πρίσμα του αναπτυξιακού θεματολογίου για μετά το 2015· ζητεί τη δημιουργία ενός παγκόσμιου μηχανισμού ελέγχου για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, τη βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των υδάτινων πόρων, καθώς και την ενίσχυση της δίκαιης, συμμετοχικής και υπεύθυνης διαχείρισης των υδάτων σε όλες τις χώρες·

16. προτρέπει τις δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης και τις επιχειρήσεις ύδρευσης με δημόσια συμμετοχή οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες να επανεπενδύουν όλα τα οικονομικά κέρδη που προέρχονται από τον κύκλο διαχείρισης των υδάτων στη διατήρηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αποτελέσουν φορείς ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες, σε ζητήματα όπως η διαχείριση, η επεξεργασία και η διατήρηση των υδάτινων πόρων·

17. ζητεί από την Επιτροπή να επαναφέρει το μέσο «Water Facility» που έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό για τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες ύδρευσης των αναπτυσσόμενων χωρών, προωθώντας δράσεις που ενισχύουν τις ικανότητες των τοπικών πληθυσμών·

18. επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα συνιστά βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και θεωρεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν καθήκον να πραγματοποιήσουν την εν λόγω υποχρέωση·

19. επιμένει στην ανάγκη υποστήριξης των προσπαθειών των τοπικών δημόσιων αρχών για τη θέσπιση ενός καινοτόμου, συμμετοχικού, δημοκρατικού συστήματος διαχείρισης των δημοσίως παρεχόμενων υδάτων, που να είναι αποτελεσματικό, διαφανές και ρυθμιζόμενο, και να σέβεται τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης·

20. τονίζει ότι η διανομή του νερού θα πρέπει να εξεταστεί κατ’ ουσίαν ως δημόσια υπηρεσία και ως εκ τούτου να οργανωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εγγυάται την οικονομικά προσιτή πρόσβαση για όλους·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

6.5.2015

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+: 25

–: 0

0: 0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία
Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Στέλιος Κούλογλου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία
Patrizia Toia, Joachim Zeller

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία
Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Julie Ward

[1] Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών «Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!»(COM(2014)0177), σ. 10.


(Visited 76 times, 1 visits today)

Read more:
391945-giannis-markopoulos
Γιάννης Μαρκόπουλος: Οδηγίες παράκαμψης της λογοκρισίας

Με τις εξαιρετικές συνθέσεις και τα τραγούδια του, ο μοναδικός Γιάννης Μαρκόπουλος που έφυγε χθες από τη ζωή, είχε, μεταξύ...

Close