Για την πιο αποτελεσματική & συντονισμένη εφαρμογή των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της Ε.Ε.

Permalink

Γραπτή Δήλωση

σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, για την πιο αποτελεσματική και συντονισμένη εφαρμογή των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της Ε.Ε.

Zigmantas Balčytis (S&D), Adam Gierek (S&D), Tunne Kelam (PPE), Krišjānis Kariņš (PPE), Bogusław Liberadzki (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), Roberts Zīle (ECR), Marju Lauristin (S&D), Victor Boștinaru (S&D), Viorica Dăncilă (S&D)

Λήξη προθεσμίας: 27.7.2015

0016/2015

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την πιο αποτελεσματική και συντονισμένη εφαρμογή των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της ΕΕ[1]

1. Από το 2009, η ΕΕ έχει εγκρίνει τρεις μακρο-περιφερειακές στρατηγικές για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, την περιοχή του Δούναβη και τις περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου.

2. Μολονότι οι μακρο-περιφερειακές στρατηγικές αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και δυνατοτήτων, καθώς και για σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η ευθύνη για την υλοποίηση των στρατηγικών παραμένει κατακερματισμένη μεταξύ της Επιτροπής, των συμμετεχόντων κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόοδος της υλοποίησης των στρατηγικών, ιδίως της στρατηγικής για τη Βαλτική, δεν είναι ικανοποιητική.

3. Η Επιτροπή, ως εκ τούτου καλείται να βελτιώσει τη διαχείριση των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών και να διαδραματίσει έναν πιο σημαντικό ρόλο διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των στρατηγικών.

4. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.


(Visited 65 times, 1 visits today)

Read more:
kouloglou
Στ. Κούλογλου: «Μερικοί δικαστές έχουν να διαβάσουν εφημερίδα από το 1937»

Για το θέμα της Δικαιοσύνης και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γι’ αυτό μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, μίλησε...

Close