Ψήφισμα σχετικά με τη φυλάκιση αγωνιστών για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλγερία

Permalink

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

GUE/NGL (B8‑0418/2015)
EFDD (B8‑0419/2015)
Verts/ALE (B8‑0420/2015)
ALDE (B8‑0423/2015)
S&D (B8‑0424/2015)

σχετικά με τη φυλάκιση αγωνιστών για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλγερία
(2015/2665(RSP))

Depute> Ana Gomes, Victor Boștinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Δημήτρης Παπαδάκης, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Julie Ward, Sorin Moisă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Luigi Morgano, Brando Benifei

εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Louis Michel, Urmas Paet, José Inácio Faria, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Frédérique Ries, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Jozo Radoš

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Marie-Christine Vergiat, Σοφία Σακοράφα, Στέλιος Κούλογλου

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala, Judith Sargentini

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη φυλάκιση αγωνιστών για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλγερία (2015/2665(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλγερία, ιδίως τα ψηφίσματα της 9ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την ελευθερία του Τύπου στην Αλγερία[1] και της 10ης Οκτωβρίου 2002, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης με την Αλγερία[2],

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2015[3] σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2013 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα, και το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013[4] με θέμα «Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης – Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις προόδου του 2012»,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 20ής Απριλίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Μαΐου 2014, μετά την όγδοη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 15ης Μαΐου 2012, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Επίτευξη μιας νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (JOIN(2012)0014),

– έχοντας υπόψη το υπόμνημα της Επιτροπής για την Αλγερία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) του Μαρτίου 2014,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2011 για τις νότιες γειτονικές χώρες,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Navi Pillay, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Αλγερία, τον Σεπτέμβριο 2012,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της προαναφερθείσας συμφωνίας σύνδεσης, το οποίο ορίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων διαπνέει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των συμβαλλομένων μερών και αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας,

– έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αλγερίας, που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 28 Νοεμβρίου 1996, και ιδίως τα άρθρα 34-36, 39, 41 και 43,

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 5ης Αυγούστου 2012 που εκπόνησε η αποστολή της ΕΕ για την παρακολούθηση των βουλευτικών εκλογών στην Αλγερία,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, στα οποία η Αλγερία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 87 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του 1948 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος και τη Σύμβαση αριθ. 98 του1949 περί του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις στην Αλγερία κατά της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλγερινές αρχές αναγνωρίζουν ότι τα αιτήματα των διαδηλωτών είναι νόμιμα· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και με ανανεωμένη ένταση από τις αρχές του 2015, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αγωνιστών για τα εργασιακά δικαιώματα, στις νότιες, κυρίως, περιοχές της Αλγερίας, δέχονται απειλές, υφίστανται λεκτική βία, κακοποίηση και δικαστική παρενόχληση, σε ένα πλαίσιο κλιμακούμενης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διαμαρτυρίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mohamed Rag, αγωνιστής για τα εργασιακά δικαιώματα και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανέργων (Comité National pour la Défense des Droits des Chômeurs, CNDDC) στην πόλη Λαγκουάτ, συνελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2015 και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση και χρηματική ποινή 20.000 δηνάρια Αλγερίας διότι «επιτέθηκε σε όργανο της τάξης κατά την άσκηση των καθηκόντων του» και ότι η ποινή του επιβεβαιώθηκε, μετά από έφεση, στις 15 Απριλίου 2015·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιανουαρίου 2015, στην πόλη Λαγκουάτ, οκτώ αγωνιστές για τα εργασιακά δικαιώματα, μέλη της Εθνικής Επιτροπής για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανέργων – οι Khencha Belgacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha Tahar και Djaballah Abdelkader – συνελήφθησαν όταν συγκεντρώθηκαν μπροστά στο δικαστήριο της πόλης ζητώντας την αποφυλάκιση του Mohamed Rag· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια οι εν λόγω οκτώ αγωνιστές καταδικάστηκαν, τον περασμένο Μάρτιο, σε φυλάκιση ενός έτους με εξάμηνη αναστολή και σε χρηματική ποινή 5.000 δηνάρια Αλγερίας ο καθένας, για «χωρίς άδεια/παράνομη συνάθροιση» και «άσκηση πίεσης στις αποφάσεις δικαστών»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας των προαναφερθέντων αγωνιστών της Εθνικής Επιτροπής για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανέργων, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2015 στην πόλη Λαγκουάτ, είχαν αναπτυχθεί ασυνήθιστα μεγάλες δυνάμεις της αστυνομίας, με αποτέλεσμα το κοινό και οι μάρτυρες υπεράσπισης να μη μπορέσουν να εισέλθουν στην αίθουσα του δικαστηρίου, και ότι έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου η αστυνομία συνέλαβε περίπου 50 ειρηνικούς διαδηλωτές – οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι – που εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους προς τους εννέα κρατουμένους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει αρθεί από τον Φεβρουάριο του 2011, μετά το κύμα μαζικών διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, οι περιορισμοί, στον νόμο και στην πράξη, για τις ειρηνικές συγκεντρώσεις παραμένουν, και συγκεκριμένα το διάταγμα της 18ης Ιουνίου 2001, το οποίο εξακολουθεί να απαγορεύει τις δημόσιες διαδηλώσεις στην πόλη του Αλγερίου, και ο νόμος αριθ. 91-19 της 2ας Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με τις δημόσιες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, ο οποίος απαιτεί προηγούμενη άδεια για κάθε δημόσια εκδήλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εσωτερικών σπάνια δίνει άδεια για δημόσιες συγκεντρώσεις·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του Ποινικού Κώδικα της Αλγερίας, μπορεί να ασκηθεί δίωξη σε οιονδήποτε συμμετέχει σε διαδηλώσεις για τις οποίες δεν έχει δοθεί άδεια και να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης από δύο μήνες έως πέντε έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο 2014 – καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση νέων ενώσεων – όλες οι ενώσεις που δεν είχαν γίνει δεκτές (περιλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας) κατέστησαν παράνομες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα ειρηνικές διαδηλώσεις, μολονότι ενίοτε επεμβαίνει δυναμικά η αστυνομία για να τις διαλύσει, κάποιες φορές με τη χρήση βίας, και ότι παρατηρείται το φαινόμενο να συλλαμβάνονται ειρηνικοί διαδηλωτές πριν από τις διαδηλώσεις, προκειμένου να αποτραπεί η διοργάνωσή τους·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, η κυβέρνηση της Αλγερίας εισήγαγε συνταγματικές τροποποιήσεις σε δημοκρατική κατεύθυνση και υποσχέθηκε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής, η εφαρμογή των εν λόγω μεταρρυθμίσεων είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητική·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2015, άλλοι τέσσερις αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι Rachid Aouine, Youssef Sultani, Abdelhamid Brahimi και Ferhat Missa, μέλη της Εθνικής Επιτροπής για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανέργων στην πόλη Ελ Κουέντ, συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκε η κατηγορία της υποκίνησης συνάθροισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο από αυτούς αθωώθηκαν αλλά ότι ο Rachid Aouine καταδικάστηκε και ο Youssef Sultani αναμένει να δικαστεί χωρίς να έχει προφυλακιστεί·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2012 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος νόμος (12-06) για τις ενώσεις, ο οποίος επιβάλλει περιορισμούς στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τη δημιουργία, τη λειτουργία, τη διαδικασία καταχώρισης και την πρόσβασή τους σε εξωτερική χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος αυτός νόμος ποινικοποιεί επίσης την ιδιότητα του μέλους ενώσεων που δεν καταχωρισμένες, η δραστηριότητα των οποίων έχει ανασταλεί ή οι οποίες έχουν διαλυθεί, και προβλέπει εξάμηνη φυλάκιση και μεγάλες χρηματικές ποινές για τα μέλη, εμποδίζοντας, με τον τρόπο αυτό, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι ο νόμος αριθ. 90-14 της 2ας Ιουνίου 1990 σχετικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων παρέχει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να ιδρύουν συνδικάτα χωρίς να ζητήσουν άδεια, μέσω γραπτής κοινοποίησης στις αρχές, οι αρχές σε πολλές περιπτώσεις αρνήθηκαν να εκδώσουν αποδεικτικό, χωρίς το οποίο το συνδικάτο δεν μπορεί να εκπροσωπεί νόμιμα τους εργαζομένους·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλγερία της οποίας η υποψηφιότητα στη σύμβαση αριθ. 87 της ΔΟΕ, που υποβλήθηκε τον Ιούνιο 2014, βρίσκεται υπό εξέταση, ελέγχεται από εμπειρογνώμονες της ΔΟΕ, σε αρκετές από τις εκθέσεις τους, για παραβίαση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην απεργία και στην ίδρυση συνδικαλιστικών οργανώσεων της επιλογής τους·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Αλγερίας για το σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι αναγνωρίζει ότι η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας και προβλήματα της περιοχής είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, ωστόσο, τον Μάρτιο του 2014, η Επιτροπή διατύπωσε επιφυλάξεις λόγω της έλλειψης δικαστικής ανεξαρτησίας και της επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και την ελευθερία της έκφρασης στην Αλγερία·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιανουάριο του 2014 η Αλγερία είναι μέλος του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

1. καταδικάζει τη σύλληψη και την κράτηση των ειρηνικών αγωνιστών Rachid Aouine, Mohamed Rag, Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha Tahar, Djaballah Abdelkader, Youssef Sultani, Abdelhamid Brahimi και Ferhat Missa, δεδομένου ότι κρατούνται παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητές τους είναι πλήρως αποδεκτές με βάση το αλγερινό δίκαιο και σύμφωνες προς τις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα τις οποίες η Αλγερία έχει κυρώσει· ζητεί την αποφυλάκισή τους και την απόσυρση όλων των εις βάρος τους κατηγοριών·

2. υπενθυμίζει ότι η Αλγερία δεσμεύεται από το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης, το οποίο ορίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας, από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και από τον Αφρικανικό Χάρτη για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών και ότι, ως εκ τούτου, η Αλγερία έχει την υποχρέωση να σέβεται τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

3. προτρέπει τις αλγερινές αρχές να θέσουν τέρμα σε κάθε μορφή παρενόχλησης και εκφοβισμού των αγωνιστών για τα εργασιακά δικαιώματα και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων σε δικαστικό επίπεδο, συμμορφούμενες προς τις διατάξεις της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4. καλεί τις αρχές της Αλγερίας να διασφαλίσουν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και να εξασφαλίσουν στοιχειώδη κατοχύρωση των δικαιωμάτων της υπεράσπισης για όλους τους κρατουμένους, περιλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των αγωνιστών για τα εργασιακά δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα που έχει κυρώσει η Αλγερία·

5. καλεί επίσης τις αρχές της Αλγερίας να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δυνατότητα να συνεχίσουν ελεύθερα τις νόμιμες και ειρηνικές δραστηριότητές τους·

6. υπενθυμίζει τη σύσταση που απηύθυνε ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης προς την κυβέρνηση της Αλγερίας να ανακαλέσει το διάταγμα της 18ης Ιουνίου 2001 για την απαγόρευση όλων των μορφών ειρηνικών διαμαρτυριών και διαδηλώσεων στο Αλγέρι και να καθιερώσει ένα σύστημα απλής κοινοποίησης για τις δημόσιες διαδηλώσεις, αντί της εκ των προτέρων άδειας·

7. καλεί τις αρχές της Αλγερίας να καταργήσουν τον νόμο 12-06 για τις ενώσεις και να ξεκινήσουν γνήσιο διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας νέος νόμος σύμφωνος με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το Σύνταγμα της Αλγερίας·

8. χαιρετίζει το γεγονός ότι από το 2012 έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δώδεκα συνδικαλιστικές οργανώσεις· υπενθυμίζει ότι οι διοικητικοί ελιγμοί δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αναστολή του καθεστώτος νόμιμης λειτουργίας ανεξάρτητων συνδικάτων που επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν εκτός της υφιστάμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης· καλεί τις αρχές της Αλγερίας να επιτρέψουν τη νομική καταχώριση σε νέες συνδικαλιστικές οργανώσεις και να συμμορφωθούν με τις συμβάσεις που εφαρμόζονται από τη ΔΟΕ και τις οποίες έχει κυρώσει η Αλγερία, ιδιαίτερα τη Σύμβαση αριθ. 87 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του 1948 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος και τη Σύμβαση αριθ. 98 του1949 περί του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως·

9. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Αλγερία έχει κυρώσει τις περισσότερες από τις διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερη συνεργασία των αλγερινών αρχών με τα Ηνωμένα Έθνη, ιδίως τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις αλγερινές αρχές να συνεργαστούν στις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων προσκαλώντας ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ να επισκεφθούν τη χώρα, και να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις τους· καλεί επίσης την Αλγερία να συνεργασθεί ενεργά με τους μηχανισμούς της Αφρικανικής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως με τον Ειδικό Εισηγητή για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν μια σαφή και βασιζόμενη στις αρχές της ΕΕ πολιτική έναντι της Αλγερίας, η οποία θα αντιμετωπίζει τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ουσιαστικού και επίσημου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ ΕΕ και Αλγερίας· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι ο διάλογος για την πολιτική, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Αλγερία θα αποκτήσει ουσία και στις τρεις διαστάσεις του και καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να θεσπίσει σαφή κριτήρια αναφοράς και δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων της ΕΕ και την αξιολόγηση της προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ατιμωρησίας, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης, του κράτους δικαίου και της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία·

11. παροτρύνει τις αλγερινές αρχές, την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να περιλάβουν ένα σημαντικό κεφάλαιο σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο μελλοντικό σχέδιο δράσης ΕΕ-Αλγερίας, που θα εκφράζει μια σταθερή πολιτική βούληση για την από κοινού de jure και de facto προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Αλγερίας, τις διεθνείς Συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αφρικανικές πράξεις σε περιφερειακό επίπεδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες η Αλγερία είναι συμβαλλόμενο μέρος· θεωρεί ότι στο σχέδιο δράσης ΕΕ-Αλγερίας θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί στόχοι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με ένα χρονοδιάγραμμα για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόσει η Αλγερία και με την ουσιαστική συμμετοχή της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών· ζητεί να οριστούν δείκτες για την αντικειμενική και τακτική αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία·

12. καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς όλες τις δίκες και τις δικαστικές διαδικασίες κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αγωνιστών για τα εργασιακά δικαιώματα, με την παρουσία εκπροσώπων της αντιπροσωπείας της ΕΕ και των πρεσβειών των κρατών μελών στο Αλγέρι και να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Αλγέρι, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

[1] ΕΕ C 124 E της 25.5.2006, σ. 567.

[2] ΕΕ C 279 E της 20.11.2003, σ. 115.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0076.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0446.


(Visited 63 times, 1 visits today)

Read more:
374376-poutin-armagedon
Ο Πούτιν και η κατάρα της Ρωσίας

Οι τυφλές επιθέσεις της Ρωσίας με πυραύλους στα κέντρα των μεγάλων ουκρανικών πόλεων σε ώρες αιχμής, δεν μπορούν να την...

Close