Σχετικά με την Σουαζιλάνδη & την περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko & Bheki Makhubu

Permalink

Πρόταση Ψηφίσματος

σύμφωνα με τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

ECR (B8-0473/2015)
EFDD (B8-0475/2015)
Verts/ALE (B8-0476/2015)
ALDE (B8-0479/2015)
GUE/NGL (B8-0481/2015)
PPE (B8-0483/2015)
S&D (B8-0485/2015)

σχετικά με την Σουαζιλάνδη και τη περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu [2015/2712 (RSP)].

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea, Soraya Post εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Στέλιος Κούλογλου, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

σχετικά με την Σουαζιλάνδη και τη περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu [2015/2712 (RSP)].

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

– έχοντας υπόψη τον Industrial Relations Act (νόμο περί εργασιακών σχέσεων) της Σουαζιλάνδης, του 2000 (όπως τροποποιήθηκε),

– έχοντας υπόψη το ανά χώρα πρόγραμμα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την αξιοπρεπή εργασία στη Σουαζιλάνδη,

– έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση (UPR) για τη Σουαζιλάνδη από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η οποία διεξήχθη στις 4 Οκτωβρίου 2011,

– έχοντας υπόψη το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ (GSP), όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012,

– έχοντας υπόψη την δήλωση εξ ονόματος της ΕΕ που εκδόθηκε κατά την 103η σύνοδο της Διεθνούς Διάσκεψης Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 6 Ιουνίου 2014,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η εκπρόσωπος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας στις 30 Ιουλίου 2014, σχετικά με την ποινή που επιβλήθηκε στον αρχισυντάκτη του περιοδικού The Nation, Bheki Makhubu, και στον δικηγόρο υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 286 της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών (ACHPR), με θέμα την ελευθερία της έκφρασης στο Βασίλειο της Σουαζιλάνδης,

– έχοντας υπόψη την από 1ης Απριλίου 2014 δήλωση της επιτόπιας Αντιπροσωπείας της ΕΕ σχετικά με την σύλληψη και την συνεχιζόμενη κράτηση του αρχισυντάκτη του περιοδικού The Nation, Bheki Makhubu, και του δικηγόρου υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko,

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου της 28ης Μαρτίου 2014 της Ειδικής εισηγήτριας της ACHPR για την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στις πληροφορίες στην Αφρική, σχετικά με την σύλληψη του κ. Thulani Rudolf Maseko και του κ. Bheki Makhubu,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουαζιλάνδη είναι απόλυτη μοναρχία υπό τον Βασιλέα Mswati III, ο οποίος κυβερνά υπό καθεστώς εκτάκτου ανάγκης το οποίο κηρύχτηκε το 1973 και παραμένει σε ισχύ 41 χρόνια μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασιλιάς ασκεί απόλυτη εξουσία επί του υπουργικού συμβουλίου, του κοινοβουλίου και του δικαστικού σώματος και ότι, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, έχει σημειωθεί σημαντική επιδείνωση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες διαβίωσης και τα ποσοστά χρόνιας φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου έχει υποχωρήσει, όπως μαρτυρά ιδίως το φαινόμενο του να τίθενται πολιτικά κόμματα εκτός νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι πλέον κομμάτι του συστήματος και ότι, την τελευταία δεκαετία, η κυβέρνηση της Σουαζιλάνδης παραβιάζει εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα και αγνοεί τις παρεμβάσεις της ILO ως προς την εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ” αριθ. 87·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Thulani Maseko, δικηγόρος εργαζόμενος για την Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Σουαζιλάνδης, συνελήφθη στις 17 Μαρτίου 2014 αφού συνέγραψε άρθρο με το οποίο επέκρινε την έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας στη Σουαζιλάνδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Μαρτίου 2015, μετά τη δημοσίευση επιστολής την οποία συνέταξε στην φυλακή και με την οποία κατήγγειλε τις συνθήκες κράτησής του, προσήχθη ενώπιον πειθαρχικής επιτροπής των κρατητηρίων χωρίς την παρουσία δικηγόρου και στη συνέχεια οδηγήθηκε στην απομόνωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και έχει ασκήσει προσφυγή εναντίον της απόφασης αυτής, ημερομηνία για την εκδίκαση της προσφυγής από το Ανώτατο Δικαστήριο εξακολουθεί να μην έχει οριστεί·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Bheki Makhubu, αρθρογράφος και αρχισυντάκτης της εφημερίδας The Nation, η οποία θεωρείται η μόνη ανεξάρτητη εφημερίδα της χώρας, συνελήφθη με τις κατηγορίες της προσβολής και της ασέβειας προς τη δικαστική εξουσία μετά τη δημοσίευση άρθρου με το οποίο ασκούσε κριτική κατά του δικαστικού συστήματος·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Ιουλίου 2014, οι Thulani Maseko και Bheki Makhubu καταδικάστηκαν για περιφρόνηση δικαστηρίου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Σουαζιλάνδης και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ποινή εντελώς δυσανάλογη σε σχέση με τη συνήθη σε παρόμοιες περιπτώσεις ποινή φυλάκισης τριάντα ημερών, εξαγοράσιμη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής Mpendulo Simelane, ο οποίος εκδίκασε την υπόθεση, είχε αναφερθεί ονομαστικά σε άρθρο που δημοσίευσε η εφημερίδα του κ. Maseko, γεγονός που συνιστά σαφή σύγκρουση συμφερόντων και δεν συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή δίκαιης δίκης·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστικές παρενοχλήσεις εις βάρος αντιφρονούντων στην Σουαζιλάνδη δεν περιορίζονται στις περιπτώσεις των Maseko και Makhubu αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο και πολύ ανησυχητικό κλίμα φίμωσης της ελεύθερης έκφρασης στην χώρα, δεδομένου ότι 32 νόμοι θέτουν περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και στην πρόσβαση στην ενημέρωση και ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν απαγορευτεί από το 1973·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Σουαζιλάνδης, στην προσπάθειά τους να καταστείλουν κάθε είδους αντιπολίτευση, δεν περιορίζονται στην απαγγελία κατηγοριών για περιφρόνηση δικαστηρίου αλλά χρησιμοποιούν διασταλτικά τον Suppression of Terrorism Act (νόμο για την πάταξη της τρομοκρατίας – STA) του 2008 και τον Sedition and Subversive Activities Act (νόμο περί στασιαστικών και ανατρεπτικών ενεργειών – SSA Act) του 1938 για τον εκφοβισμό των ακτιβιστών και για τον περιορισμό της άσκησης των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αρχές άσκησαν δίωξη με βάση τον SSA Act εναντίον του κ. Maseko τον Σεπτέμβριο του 2014, με την κατηγορία της υποκίνησης σε στάση η οποία του είχε απαγγελθεί για πρώτη φορά το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις, οι διατάξεις του STA έχουν καταγγελθεί, για διάφορους λόγους, ως ασύμβατες με τις υποχρεώσεις της Σουαζιλάνδης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2014 συνελήφθησαν επτά άτομα με την κατηγορία της διάπραξης τρομοκρατικών πράξεων μόνο και μόνο επειδή φορούσαν μπλουζάκια με πολιτικά μηνύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο στις 7 Αυγούστου 2014, ο πρωθυπουργός της Σουαζιλάνδης Barnabas Sibusiso Dlamini δήλωσε σε σχέση με δύο ηγετικά συνδικαλιστικά στελέχη, τα οποία συμμετείχαν στην Σύνοδο Κορυφής Ηγετών ΗΠΑ-Αφρικής που έλαβε χώρα στην Ουάσινγκτον, ότι τους αξίζει στραγγαλισμός αφού τόλμησαν να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση και πρόσθεσε ότι μόνο σε αναγνωρισμένα συνδικαλιστικά σωματεία θα επιτραπεί να γιορτάσουν την Εργατική Πρωτομαγιά·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Οκτωβρίου 2014, η Winnie Magagula, υπουργός εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης της Σουαζιλάνδης, απαγόρευσε, με άμεση ισχύ, την λειτουργία όλων των ομοσπονδιών, διαλύοντας την Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της Σουαζιλάνδης (TUCOSWA), τα Συνασπισμένα Συνδικαλιστικά Σωματεία της Σουαζιλάνδης (ATUSWA), την Ομοσπονδία Εργοδοτών Σουαζιλάνδης και το Εμπορικό Επιμελητήριο (FSE&CC) καθώς και άλλες θεσμικές οργανώσεις· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι με το άρθρο 5 της διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ” αριθ. 87 της ILO σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, που έχει κυρωθεί από τη κυβέρνηση της Σουαζιλάνδης, κατοχυρώνεται το δικαίωμα των συνδικάτων των εργαζομένων να προσχωρούν σε ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες της επιλογής τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Σουαζιλάνδης έχει αγνοήσει παντελώς τις συστάσεις και τις επανειλημμένες εκκλήσεις των φορέων του διεθνούς εργατικού κινήματος που της ζητούν να σεβαστεί τα δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα με διεθνείς συμβάσεις και δη με τη σύμβαση εργασίας υπ” αριθ. 87 της ILO που έχει κυρώσει η ίδια και, αντιθέτως, έχει καταργήσει πλήρως το δικαίωμα των εργαζομένων να συνδικαλίζονται ελεύθερα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από διερευνητική αποστολή στη Σουαζιλάνδη που διοργάνωσε η Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία στις 14 και 16 Μαΐου 2015 με σκοπό να αξιολογήσει την κατάσταση που επικρατεί ως προς την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και να επισκεφθεί ακτιβιστές για τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα, κατέστη τελικώς δυνατή η επανίδρυση της TUCOSWA· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός αυτό, οι αρχές δεν έχουν παράσχει κανενός είδους διαβεβαιώσεις ότι θα πάψουν να παρεμβαίνουν στην λειτουργία και στην οργάνωση των συνδικάτων, ενώ έχει επίσης παρατηρηθεί παρουσία της αστυνομίας σε συνδικαλιστικές συναντήσεις·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουλίου 2014, η ΕΕ ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (EPA) με την ομάδα SADC EPA (συμπεριλαμβανομένης της Σουαζιλάνδης), η οποία συμφωνία αναμένεται να τεθεί προς έγκριση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο δεύτερο εξάμηνο του 2015·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2014, η Σουαζιλάνδη απώλεσε την προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του African Growth and Opportunity Act (νόμου των ΗΠΑ για την Ανάπτυξη και Ευκαιρίες για την Αφρική – AGOA) εξαιτίας της αμέλειας της κυβέρνησής της να προβεί στις μεταρρυθμίσεις που είχε οικιοθελώς δεσμευτεί να εφαρμόσει το 2013, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την κατάργηση των περιορισμών ως προς τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι, όπως η απελευθέρωση των Maseko και Makhubu και η τροποποίηση των νόμων για την πάταξη της τρομοκρατίας, για την διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και για τις εργασιακές σχέσεις·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, η ΕΕ διέθεσε 62 εκατομμύρια EUR για το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα της περιόδου 2014-2020, στις προτεραιότητες του οποίου περιλαμβάνονται η ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το κράτος δικαίου και η ενίσχυση της ασφάλειας·

1. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του κ. Maseko και του κ. Makhubu διότι η φυλάκισή τους σχετίζεται άμεσα με την νόμιμη άσκηση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη έκφραση· ζητεί επίσης την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης και των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων του Mario Masuku, προέδρου του Λαϊκού Ενωμένου Δημοκρατικού Κινήματος, και του Maxwell Dlamini, γενικού γραμματέα της Ένωσης Νεολαίας της Σουαζιλάνδης· καταδικάζει τις σκληρές συνθήκες κράτησης αμφοτέρων των κρατουμένων και καλεί τις αρχές της Σουαζιλάνδης να εγγυηθούν την σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες·

2. υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Σουαζιλάνδη, βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού, περί σεβασμού της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου· εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για την καταρράκωση της δημοκρατίας και των βασικών δικαιωμάτων στη Σουαζιλάνδη αλλά και για τον ολοένα και σκληρότερο τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση απαντά στους επικριτές της·

3. παρατηρεί ότι η ποινή που επιβλήθηκε στους Maseko και Makhubu είναι κατά πολύ αυστηρότερη από άλλες ποινές που επεβλήθησαν σε παραπλήσιες υποθέσεις και θεωρεί ότι πρόκειται για σαφή απόπειρα φίμωσης των ακτιβιστών και αποτροπής παρόμοιων μελλοντικών περιστατικών, όπως δήλωσε εξάλλου ο δικαστής· απαιτεί από την κυβέρνηση της Σουαζιλάνδης να θέσει άμεσα τέρμα στις πράξεις εκφοβισμού δημοσιογράφων, δικηγόρων, ελευθεροφρόνων δικαστών, συνδικαλιστών και βουλευτών από τις αρχές, οι οποίες τους απειλούν με βία, συλλήψεις, διώξεις και άλλες μορφές πίεσης λόγω της στάσης τους υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του σεβασμού τους για το κράτος δικαίου ή της προσήλωσής τους στις πολιτικές μεταρρυθμίσεις·

4. καλεί την κυβέρνηση της Σουαζιλάνδης να προσέλθει σε γνήσιο διάλογο με τα συνδικαλιστικά σωματεία σχετικά με νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν την τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας·

5. καλεί τις αρχές της Σουαζιλάνδης να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την διαφύλαξη και την ενίσχυση της ελευθερίας της έκφρασης, της δημοκρατίας και της πολυφωνίας, καθώς επίσης και να θεσπίσουν νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ίδρυση, λειτουργία και πλήρη δραστηριοποίηση πολιτικών κομμάτων, όπως ορίζουν οι σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα διατάξεις των διεθνών και περιφερειακών πράξεων αλλά και το Σύνταγμα της Σουαζιλάνδης και δη το άρθρο 24 αυτού·

6. επισημαίνει ότι η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας αποτελεί θεμελιώδη δημοκρατική αρχή που πρέπει να τηρείται·

7. εκτιμά ότι η φυλάκιση πολιτικών ακτιβιστών και η απαγόρευση των συνδικάτων συνιστά σαφή παραβίαση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Σουαζιλάνδη βάσει της Συμφωνίας του Κοτονού περί σεβασμού της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και βάσει των οικείων διατάξεων του κεφαλαίου περί βιώσιμης ανάπτυξης της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με την ομάδα SADC, μιας συμφωνίας για την οποία θα απαιτηθεί η υποστήριξη του Κοινοβουλίου με γνώμονα τον σεβασμό των αναληφθεισών δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις και δη από ουσιαστικά πρότυπα της ILO, όπως οι συμβάσεις υπ`αριθ. 87 και 98·

8. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ χορηγεί γενικευμένες προτιμήσεις στη Σουαζιλάνδη διότι επιθυμεί να παράσχει εμπορικά κίνητρα με απώτερο σκοπό την διασφάλιση του σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η απαγόρευση των συνδικάτων και η φυλάκιση των πολιτικών αντιπάλων αντιβαίνει σε αυτούς τους σκοπούς·

9. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να τηρεί τις υποχρεώσεις της και να παρακολουθεί κατά πόσο η Σουαζιλάνδη συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τις εργασιακές και περιβαλλοντικές συμβάσεις που απορρέουν από τις γενικευμένες προτιμήσεις, καθώς επίσης και να δρομολογήσει έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οποιεσδήποτε σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τις γενικευμένες προτιμήσεις έχουν ενδεχομένως συμβεί·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην κυβέρνηση της Σουαζιλάνδης, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της κοινότητας για την ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής, στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, στην Αφρικανική Ένωση και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.


(Visited 89 times, 1 visits today)

Read more:
199084-unnamed
Η ΚΝΕ και η Δευτέρα Παρουσία. Του Στέλιου Κούλογλου

Ουσιαστικές προτάσεις ακούστηκαν την Δευτέρα στη Καστοριά, στην εκδήλωση του ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας όπου ήμουν κεντρικός ομιλητής. Τα θέματα σχετικά με...

Close