Θέσπιση ευρωπαϊκού έτους καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών Marc Tarabella (S&D), Iratxe García Pérez (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Biljana Borzan (S&D), Barbara Matera (PPE), Constance Le Grip (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Catherine Bearder (ALDE), Inês Cristina ...