Θέσπιση ευρωπαϊκού έτους καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών

Permalink

Γραπτή Δήλωση

σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών

Marc Tarabella (S&D), Iratxe García Pérez (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Biljana Borzan (S&D), Barbara Matera (PPE), Constance Le Grip (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Catherine Bearder (ALDE), Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Terry Reintke (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Jana Žitňanská (ECR)

Λήξη προθεσμίας: 9.5.2015

0004/2015

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών[1]

1. Η έκφραση “βία κατά των γυναικών” παραπέμπει σε κάθε πράξη βίας λόγω φύλου η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων της απειλής τέτοιων πράξεων, του καταναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, ανεξαρτήτως εάν αυτό συμβαίνει στη δημόσια ή την ιδιωτική ζωή.

2. Η βία κατά των γυναικών καλύπτει εγκλήματα που έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στις γυναίκες, όπως η σεξουαλική επίθεση , η σεξουαλική παρενόχληση, ο βιασμός, η ενοχλητική παρακολούθηση και η ενδοοικογενειακή βία, και συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων ως προς την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

3. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί μείζον εμπόδιο για την ισότητα των φύλων και είναι μία από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που δεν γνωρίζει γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά εμπόδια.

4. Η βία κατά των γυναικών συνιστά σοβαρό πρόβλημα στην Ε.Ε., όπου μια στις τρεις γυναίκες είναι θύμα σεξουαλικής και/ή σωματικής βίας.

5. Καλείται ως εκ τούτου η Επιτροπή να κηρύξει το 2016 Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών.

6. Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.


(Visited 67 times, 1 visits today)

Read more:
PANAGUENGL
«Panama Papers, ένας χρόνος μετά» στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες

Διάσκεψη για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής πραγματοποιεί την Τετάρτη 26 και...

Close