Σχετικά με την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ε.Ε.

Permalink

Γραπτή Δήλωση

σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ

Biljana Borzan (S&D), Ádám Kósa (PPE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Angelika Mlinar (ALDE), Miriam Dalli (S&D), Marek Plura (PPE), Simona Bonafè (S&D), Antanas Guoga (ALDE), Nessa Childers (S&D), Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Ismail Ertug (S&D), Neena Gill (S&D), Δημήτρης Παπαδάκης (S&D)

Λήξη προθεσμίας: 25.6.2015

0010/2015

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ[1]

1. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, άνθρωποι με αναπηρία, άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας, ηλικιωμένοι και άστεγοι βρίσκονται έγκλειστοι σε ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ και υποφέρουν από τις δια βίου επιπτώσεις της ιδρυματοποίησης.

2. Πρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρυνθούν ούτως ώστε να μεταβούν από την ιδρυματική μέριμνα σε ένα σύστημα φροντίδας και υποστήριξης από την οικογένεια και την κοινότητα. Πρόκειται για πολυσύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών ποιότητας εντός της κοινότητας, την προγραμματισμένη παύση λειτουργίας των ιδρυμάτων διαμονής μακράς διαρκείας και την μεταφορά πόρων από το παλαιό σύστημα των ιδρυμάτων στο νέο σύστημα υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια βιωσιμότητά του.

3. Το 2014, η Επιτροπή υιοθέτησε τον νέο κανονισμό για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, όπου δηλώνεται ρητώς ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν προς τον σκοπό της ανάπτυξης λύσεων βασισμένων στην κοινότητα αντί της ιδρυματικής μέριμνας.

4. Καλείται συνεπώς η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις υπέρ της μετάβασης της μέριμνας από το ίδρυμα στην κοινότητα περιγράφονται με σαφήνεια στις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και στα επιχειρησιακά προγράμματα όλων των κρατών μελών. Οι εν λόγω συμφωνίες οφείλουν να στηρίξουν την εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στους οποίους περιλαμβάνεται η μείωση της φτώχειας.

5. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

[1] Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.


(Visited 68 times, 1 visits today)

Read more:
41768540955_c83e00dbc8_b
Κούλογλου: Στελέχη της Χρυσής Αυγής θα περάσουν στην ατομική τρομοκρατία

«Στελέχη της Χρυσής Αυγής θα περάσουν σε κλασσικές τρομοκρατικές ενέργειες, όπως έγινε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης», τόνισε ο...

Close