Γραπτή ερώτηση του Σ. Κούλογλου για την υιοθέτηση εγκεκριμένων πρωτοκόλλων θεραπείας.

Permalink

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου υπέβαλε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας της να διευκρινήσει τις δράσεις που προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να συμβάλει στην υιοθέτηση του εγκεκριμένου πρωτοκόλλου αντικαρκαρκινικής θεραπείας, sipeleucel-T και στην αντιμετώπιση της ολοένα και αυξανόμενης επιδείνωσης των συνθηκών υγείας στην Ελλάδα. Ολόκληρο το κείμενο της γραπτής ερώτησης Η φαρμακευτική πολιτική, τόσο ...

Σχετικά με την Σουαζιλάνδη & την περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko & Bheki Makhubu

Permalink

Πρόταση Ψηφίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4, του Κανονισμού που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων: ECR (B8-0473/2015) EFDD (B8-0475/2015) Verts/ALE (B8-0476/2015) ALDE (B8-0479/2015) GUE/NGL (B8-0481/2015) PPE (B8-0483/2015) S&D (B8-0485/2015) σχετικά με την Σουαζιλάνδη και τη περίπτωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Thulani Maseko και Bheki Makhubu [2015/2712 (RSP)]. Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude ...