Επιστολή Κούλογλου σε Σχοινά για Δοξιάδη και ρατσιστικές συμπεριφορές

Permalink

Την προβληματική και ανησυχητική συμπεριφορά ορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων στην Ελλάδα που σχετίζονται με τη διαχείριση του προσφυγικού, επισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Κούλογλου σε επιστολή του προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά. Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής Κούλογλου προς το Μ. Σχοινά: Προς: Τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ...

455 European and Canadian civil society groups call for rejection of CETA

Permalink

Joint Statement : 455 European and Canadian civil society groups call for rejection of CETA Download the PDF version November 2016 We, the undersigned civil society organisations from Canada and Europe, hereby express our deep concern about the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between the EU and Canada. During the long process of the deal’s negotiations and ...

Νέα πολιτική κίνηση στο ευρωκοινοβούλιο για ένα new deal στην Ευρώπη

Permalink

Ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων προχώρησαν στη συγκρότηση της νέας πολιτικής κίνησης «Προοδευτική ομάδα» (Progressive Caucus) μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην οποία συμμετέχουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου και Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης, το οποίο θα δοθεί αυτές τις μέρες στη δημοσιότητα, οι ευρωβουλευτές «πεπεισμένοι ότι ...

Σχετικά με τον αυτισμό

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τον αυτισμό Nicola Caputo (S&D), Enrico Gasbarra (S&D), Miriam Dalli (S&D), Marian-Jean Marinescu (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Renata Briano (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Daniel Buda (PPE), Barbara Kappel (NI), Λάμπρος Φουντούλης (NI), Milan Zver (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Tibor Szanyi (S&D), Κώστας ...

Σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση Nessa Childers (S&D), Simona Bonafè (S&D), Anna Záborská (PPE), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), Françoise Grossetête (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), Emma McClarkin (ECR), Biljana Borzan (S&D), Alojz Peterle (PPE), Miriam Dalli (S&D) Λήξη προθεσμίας: 27.7.2015 0017/2015 Γραπτή δήλωση, σύμφωνα ...

Για την πιο αποτελεσματική & συντονισμένη εφαρμογή των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της Ε.Ε.

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, για την πιο αποτελεσματική και συντονισμένη εφαρμογή των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της Ε.Ε. Zigmantas Balčytis (S&D), Adam Gierek (S&D), Tunne Kelam (PPE), Krišjānis Kariņš (PPE), Bogusław Liberadzki (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), Roberts Zīle (ECR), Marju Lauristin (S&D), Victor Boștinaru (S&D), Viorica Dăncilă (S&D) Λήξη προθεσμίας: 27.7.2015 0016/2015 Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το ...

Σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους Enrico Gasbarra (S&D), Helga Stevens (ECR), Ádám Kósa (PPE), Claudia Tapardel (S&D), Ivan Jakovčić (ALDE), István Ujhelyi (S&D), Nessa Childers (S&D), Nicola Caputo (S&D), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Mara Bizzotto (NI), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) Λήξη προθεσμίας: 27.7.2015 0015/2015 Γραπτή δήλωση, ...

Σχετικά με την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην Ε.Ε.

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με την προαγωγή της αποϊδρυματοποίησης των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ Biljana Borzan (S&D), Ádám Kósa (PPE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Angelika Mlinar (ALDE), Miriam Dalli (S&D), Marek Plura (PPE), Simona Bonafè (S&D), Antanas Guoga (ALDE), Nessa Childers (S&D), Cristian-Silviu Bușoi (PPE), Ismail Ertug (S&D), Neena Gill (S&D), ...

Σχετικά με την έλλειψη επαρκών υποδομών μέριμνας εκτός σχολικού ωραρίου για παιδιά με αναπηρίες στην Ε.Ε.

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με την έλλειψη επαρκών υποδομών μέριμνας εκτός σχολικού ωραρίου για παιδιά με αναπηρίες στην ΕΕ Neena Gill (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Ádám Kósa (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Fabio De Masi (GUE/NGL), Helga Stevens (ECR), Richard Howitt (S&D), Jonás Fernández (S&D), Miriam Dalli (S&D), ...

Σχετικά με τη διαρκή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τη διαρκή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας Linda McAvan (S&D), Elmar Brok (PPE), Davor Ivo Stier (PPE), Enrique Guerrero Salom (S&D), Mairead McGuinness (PPE), Michael Gahler (PPE), Maria Heubuch (Verts&/ALE), Louis Michel (ALDE), Nirj Deva (ECR), Charles Goerens (ALDE) Λήξη προθεσμίας: 9.6.2015 0008/2015 Γραπτή δήλωση, ...

Θέσπιση ευρωπαϊκού έτους καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών Marc Tarabella (S&D), Iratxe García Pérez (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Biljana Borzan (S&D), Barbara Matera (PPE), Constance Le Grip (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Catherine Bearder (ALDE), Inês Cristina ...