Σχετικά με την έλλειψη επαρκών υποδομών μέριμνας εκτός σχολικού ωραρίου για παιδιά με αναπηρίες στην Ε.Ε.

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με την έλλειψη επαρκών υποδομών μέριμνας εκτός σχολικού ωραρίου για παιδιά με αναπηρίες στην ΕΕ Neena Gill (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Ádám Kósa (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Fabio De Masi (GUE/NGL), Helga Stevens (ECR), Richard Howitt (S&D), Jonás Fernández (S&D), Miriam Dalli (S&D), ...

Σχετικά με τη διαρκή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τη διαρκή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας Linda McAvan (S&D), Elmar Brok (PPE), Davor Ivo Stier (PPE), Enrique Guerrero Salom (S&D), Mairead McGuinness (PPE), Michael Gahler (PPE), Maria Heubuch (Verts&/ALE), Louis Michel (ALDE), Nirj Deva (ECR), Charles Goerens (ALDE) Λήξη προθεσμίας: 9.6.2015 0008/2015 Γραπτή δήλωση, ...

Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

Permalink

Πρόταση Ψηφίσματος εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2015/2582(RSP)) Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Nεοκλής Συλικιώτης, Ángela Vallina, Paloma ...