Στέλιος Κούλογλου: Στην Ευρώπη παίζεται η δημοκρατία

Permalink

«Στην Ευρώπη παίζεται η δημοκρατία» τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στην εκδήλωση αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό που διοργάνωσαν οι δημοσιογράφοι της βελγικής ραδιοτηλεόρασης στις Βρυξέλλες. Στην 7η πορεία και ποδηλατοδρομία που διεξάγεται ετησίως από Βέλγους συνδικαλιστές δημοσιογράφους, δρομείς και ποδηλάτες από την ευρύτερη περιοχή των Βρυξελλών συγκεντρώθηκαν και διένυσαν μια απόσταση 42 και ...

Σχετικά με τον αυτισμό

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τον αυτισμό Nicola Caputo (S&D), Enrico Gasbarra (S&D), Miriam Dalli (S&D), Marian-Jean Marinescu (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Renata Briano (S&D), Péter Niedermüller (S&D), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Daniel Buda (PPE), Barbara Kappel (NI), Λάμπρος Φουντούλης (NI), Milan Zver (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Tibor Szanyi (S&D), Κώστας ...

Σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση Nessa Childers (S&D), Simona Bonafè (S&D), Anna Záborská (PPE), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), Françoise Grossetête (PPE), Marisa Matias (GUE/NGL), Emma McClarkin (ECR), Biljana Borzan (S&D), Alojz Peterle (PPE), Miriam Dalli (S&D) Λήξη προθεσμίας: 27.7.2015 0017/2015 Γραπτή δήλωση, σύμφωνα ...

Για την πιο αποτελεσματική & συντονισμένη εφαρμογή των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της Ε.Ε.

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, για την πιο αποτελεσματική και συντονισμένη εφαρμογή των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών της Ε.Ε. Zigmantas Balčytis (S&D), Adam Gierek (S&D), Tunne Kelam (PPE), Krišjānis Kariņš (PPE), Bogusław Liberadzki (S&D), Liisa Jaakonsaari (S&D), Roberts Zīle (ECR), Marju Lauristin (S&D), Victor Boștinaru (S&D), Viorica Dăncilă (S&D) Λήξη προθεσμίας: 27.7.2015 0016/2015 Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το ...

Σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους

Permalink

Γραπτή Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού, σχετικά με τον τουρισμό με δυνατότητα πρόσβασης για όλους Enrico Gasbarra (S&D), Helga Stevens (ECR), Ádám Kósa (PPE), Claudia Tapardel (S&D), Ivan Jakovčić (ALDE), István Ujhelyi (S&D), Nessa Childers (S&D), Nicola Caputo (S&D), Sergio Gaetano Cofferati (S&D), Mara Bizzotto (NI), Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) Λήξη προθεσμίας: 27.7.2015 0015/2015 Γραπτή δήλωση, ...

Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο & οι πολιτικές της Ε.Ε. για τη μετανάστευση & το άσυλο

Permalink

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015) - Οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και οι πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο (2015/2660(RSP)) Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin ...

Ψήφισμα σχετικά με την καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος

Permalink

Πρόταση Ψηφίσματος εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0115/2015 και B8-0116/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού σχετικά με την καταστροφή τόπων πολιτισμικής σημασίας που διαπράττεται από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS/Da’esh) (2015/2649(RSP)) Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, Malin Björk, Martina Michels, Kostadinka Kuneva, ...