Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες

Permalink

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος

σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 2 και 4, του Κανονισμού που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

PPE (B8 0392/2015)
S&D (B8 0395/2015)
ECR (B8 0397/2015)
GUE/NGL (B8 0399/2015)
EFDD (B8 0401/2015)
ALDE (B8 0402/2015)
Verts/ALE (B8 0404/2015)

σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (2015/2662(RSP))

Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Eduard Kukan, Lara Comi, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Claude Rolin, Raffaele Fitto
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Alessia Maria Mosca, Claudia Tapardel, Afzal Khan
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Juan Carlos Girauta Vidal, Louis Michel, Urmas Paet, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Javier Nart, José Inácio Faria, Frédérique Ries
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Marie-Christine Vergiat, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Klaus Buchner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (2015/2662(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις Μαλδίβες,
– έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πρόσφατες εξελίξεις στις Μαλδίβες, συμπεριλαμβανόμενης της σύλληψης δικαστή του ποινικού δικαστηρίου, της 20ής Ιανουαρίου 2012,
– έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις απειλές στην κοινωνία των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Μαλδίβες, της 30ής Σεπτεμβρίου 2014,
– έχοντας υπόψη την κοινή τοπική δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το κράτος δικαίου στις Μαλδίβες, της 24ης Φεβρουαρίου 2015,
– έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την ενεργοποίηση της θανατικής ποινής στις Μαλδίβες, της 30ής Απριλίου 2014,
– έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) σχετικά με την καταδίκη του πρώην προέδρου των Μαλδίβων Mohamed Nasheed, της 14ης Μαρτίου 2015,
– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Υπάτου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Zeid Ra’ad Al Hussein, σχετικά με την δίκη του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed, της 18ης Μαρτίου 2015,
– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ειδικής Εισηγήτριας των ΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων, Gabriela Knaul, με τίτλο «Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει δημοκρατία στις Μαλδίβες χωρίς δίκαιη και ανεξάρτητη δικαιοσύνη», της 19ης Μαρτίου 2015,
– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών στη Δημοκρατία των Μαλδίβων, της 22ας Μαρτίου 2014,
– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του οποίου οι Μαλδίβες αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Μαρτίου 2015, ο Mohamed Nasheed, πρώην πρόεδρος των Μαλδίβων, καταδικάστηκε σε 13ή φυλάκιση με την κατηγορία της τρομοκρατίας για την σύλληψη τον Ιανουάριο του 2012 του τότε προέδρου του ποινικού δικαστηρίου, για την οποία η ΕΕ εξέφρασε την ανησυχία της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την αμφιλεγόμενη δίκη δεν τηρήθηκαν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα δικαιοσύνης, παρά την έκκληση των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ για δικαιοσύνη και διαφάνεια στις νομικές διαδικασίες κατά του πρώην προέδρου Nasheed·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mohamed Nasheed, άνθρωπος επί πολλά χρόνια πιστός στον ειρηνικό αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πλουραλιστική δημοκρατία, φυλακίστηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της τριακονταετούς δικτατορίας του προέδρου Maumoon Abdul Gayoon και εγκατέλειψε την εξουσία υπό αμφιλεγόμενες περιστάσεις τέσσερα χρόνια μετά την εκλογή του ως του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου των Μαλδίβων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία πολιτικής ανεξαρτησίας και κατάρτισης του δικαστικού σώματος των Μαλδίβων υπονομεύει την εγχώρια και διεθνή αξιοπιστία του δικαστικού συστήματος της χώρας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρώην Υπουργοί Άμυνας Tholhath Ibrahim και Mohamed Nazim καταδικάστηκαν πρόσφατα σε 10 και 11 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα, ενώ ο πρώην αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου (Majlis) Ahmed Nazim καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση στις Μαλδίβες· λαμβάνοντας υπόψη ότι και γι” αυτές τις δίκες υπήρξαν καταγγελίες ότι αμαυρώθηκαν από σοβαρές παρατυπίες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να δέχονται συστηματικά εκφοβισμούς και ότι σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της επιτροπής διακοινοβουλευτικής ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα των βουλευτών, οι Μαλδίβες αποτελούν μία από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο με επιθέσεις, βασανιστήρια και εκφοβισμούς βουλευτών της αντιπολίτευσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Μαρτίου 2015 το Κοινοβούλιο των Μαλδίβων ενέκρινε τροποποίηση του Νόμου για στερητικές της ελευθερίας ποινές και την απόλυση υπό όρους, απαγορεύοντας σε όσους εκτίουν ποινή φυλάκισης τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, και ότι το γεγονός αυτό εκ των πραγμάτων αποκλείει από την ενεργό πολιτική δράση τον Mohamed Nasheed και του αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής στις προεδρικές εκλογές του 2018·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 140 ειρηνικοί διαδηλωτές συνελήφθησαν από τον Φεβρουάριο, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μόνο υπό όρους, οι οποίοι περιόρισαν σημαντικά το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε περαιτέρω διαδηλώσεις·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωποι με παρενόχληση, απειλές και επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις Μαλδίβες (HRCM), η οποία είχε παραπεμφθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου με την κατηγορία για εσχάτη προδοσία και υπονόμευση του συντάγματος σε συνέχεια της υποβολής έκθεσης σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες, στην καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ΜΚΟ έχουν απειληθεί με διαγραφή·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του τύπου παρεμποδίζεται σοβαρά κατά τα τελευταία χρόνια, ότι τρεις δημοσιογράφοι συνελήφθησαν ενόσω κάλυπταν τις διαδηλώσεις υπέρ της απελευθέρωσης του Mohamed Nasheed, και ότι ο Ahmed Rilwan, δημοσιογράφος που επέκρινε την κυβέρνηση και εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2014, εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκρός·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές αναταραχές εντάσσονται στο πλαίσιο της ανησυχίας που προκαλεί η αυξανόμενη μαχητική δράση των Ισλαμιστών στις Μαλδίβες, καθώς και ο αριθμός των ριζοσπαστικοποιημένων νεαρών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να έχουν προσχωρήσει στο ISIS·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Απριλίου 2014, το Κοινοβούλιο των Μαλδίβων ψήφισε υπέρ της άρσης της αναστολής της θανατικής ποινής, η οποία εφαρμοζόταν από το 1954, επιτρέποντας έτσι να καταδικάζονται ανήλικοι από την ηλικία των εφτά ετών, οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι και να εκτελεστούν μόλις φτάσουν τα 18, παραμένοντας μέχρι τότε στη φυλακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αντίκειται στις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που βαρύνουν τις Μαλδίβες ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι υπόκεινται σε καταναγκαστική εργασία, κατάσχεση των εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιού, παρακράτηση ή μη καταβολή μισθών και υποδούλωση λόγω χρεών, και δέχονται απειλές απέλασης από τις αρχές των Μαλδίβων λόγω της διαμαρτυρίας τους κατά των διακρίσεων και της βίας μετά από μια σειρά επιθέσεων κατά μεταναστών εργαζομένων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας μικρός αριθμός γυναικών από τη Σρι Λάνκα, την Ταϊλάνδη, την Ινδία, την Κίνα, τις Φιλιππίνες, την Ανατολική Ευρώπη, τις πρώην σοβιετικές χώρες, το Μπαγκλαντές και τις Μαλδίβες, υπόκεινται σε σωματεμπορία στις Μαλδίβες και μερικά παιδιά των Μαλδίβων, φέρονται να υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση και μπορεί να είναι θύματα καταναγκαστικής εργασίας·

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αύξηση του απολυταρχισμού στις Μαλδίβες, την καταστολή των δραστηριοτήτων των πολιτικών αντιπάλων και τον εκφοβισμό των ΜΜΕ και της κοινωνίας των πολιτών, γεγονότα που μπορούν να διακυβεύσουν την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη χώρα· ζητεί από όλα τα μέρη να απέχουν από οιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω την παρούσα κρίση, και να σέβονται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

2. εκφράζει την λύπη του για τις σοβαρές παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά την δίκη του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed· επιμένει ότι πρέπει να απελευθερωθεί άμεσα και ότι, σε περίπτωση που εφεσιβληθεί η καταδίκη του, θα πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά τα δικαιώματά του σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις των Μαλδίβων, του εθνικού τους συντάγματος και όλων των διεθνώς αναγνωρισμένων εγγυήσεων για δίκαιη δίκη· παροτρύνει την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Σρι Λάνκα και στις Μαλδίβες να επιμείνουν ώστε να τους επιτραπεί να παρακολουθήσουν στενά τη διαδικασία έφεσης·

3. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, οι ενδεδειγμένες νόμιμες διαδικασίες και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ΔΣΑΠΔ), αποτελούν καίρια στοιχεία της δημοκρατικής διαδικασίας· τονίζει ότι όλοι οι πολίτες των Μαλδίβων, συμπεριλαμβανόμενου του πρώην προέδρου Nasheed, πρέπει να τυγχάνουν μεταχείρισης που να συνάδει με αυτές τις αρχές, οι οποίες είναι σημαντικές για μια πλουραλιστική κοινωνία·

4. ζητεί να εφαρμοσθεί μια αξιόπιστη πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς, με την συμμετοχή όλων των δημοκρατικών δυνάμεων, με στόχο την αποκατάσταση και την διαφύλαξη της σταθερότητας στις Μαλδίβες και την επαναφορά της χώρας στην οδό της μετάβασης στην δημοκρατία· ζητεί να δοθεί αμέσως τέλος στον εκφοβισμό των πολιτικών αντιπάλων· καλεί την κυβέρνηση των Μαλδίβων να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ως προς την προσήλωσή της στην δημοκρατία, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ελευθεριών της έκφρασης και του συνέρχεσθαι καθώς και την τήρηση των διαδικαστικών εγγυήσεων·

5. απευθύνει έκκληση να σταματήσουν αμέσως οι πολιτικές παρεμβάσεις και ζητεί την αποπολιτικοποίηση του δικαστικού συστήματος των Μαλδίβων· ζητεί κατεπείγουσες μεταρρυθμίσεις για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του δικαστικού συστήματος των Μαλδίβων με στόχο την αποκατάσταση της εγχώριας και της διεθνούς εμπιστοσύνης στην λειτουργία του· υπογραμμίζει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να εγκριθούν και να εφαρμοσθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

6. υπενθυμίζει στην κυβέρνηση των Μαλδίβων ότι το σύνταγμα της χώρας εγγυάται το δικαίωμα διαμαρτυρίας και ότι οι προϋποθέσεις απελευθέρωσης που εμποδίζουν τους πολίτες να συμμετάσχουν σε ειρηνικές διαδηλώσεις είναι παράνομες·

7. ζητεί τον άμεσο τερματισμό κάθε μορφής βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, και υπενθυμίζει στις δυνάμεις ασφαλείας το καθήκον τους να προστατεύουν τους ειρηνικούς διαδηλωτές από βίαιες συμμορίες· καλεί την κυβέρνηση των Μαλδίβων να τερματίσει την ατιμωρησία των πολιτοφυλάκων που χρησιμοποίησαν βία εναντίον ατόμων που πρέσβευαν την θρησκευτική ανοχή, των ειρηνικών διαδηλωτών, των μέσων ενημέρωσης που ασκούν κριτική και της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες τέτοιων βίαιων επιθέσεων·

8. καλεί την κυβέρνηση των Μαλδίβων να επιτρέψει την σωστή διερεύνηση της εξαφάνισης του Ahmed Rilwan·

9. καταδικάζει την εκ νέου εισαγωγή της θανατικής ποινής στις Μαλδίβες και παροτρύνει την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο των Μαλδίβων να επαναφέρουν την αναστολή της θανατικής ποινής·

10. ενθαρρύνει όλους τους φορείς στις Μαλδίβες να συνεργαστούν εποικοδομητικά σε όλους τους τομείς και ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή η οποία μπορεί να αποσταθεροποιήσει τη χώρα·

11. ζητεί από τις τοπικές αρχές να συμμορφωθούν πλήρως με τα ελάχιστα πρότυπα για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων· επαινεί τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και την πρόοδο που έχει γίνει αλλά επιμένει ότι οι διατάξεις του νόμου κατά της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην επιβολή του νόμου και την προστασία των θυμάτων·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να απευθύνουν προειδοποιήσεις σχετικά με τις επιδόσεις των Μαλδίβων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους δικτυακούς τόπους με ταξιδιωτικές οδηγίες·

13. παροτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την πολιτική κατάσταση στις Μαλδίβες και να διαδραματίσουν προορατικό ρόλο στις διμερείς σχέσεις της ΕΕ με την χώρα και σε διεθνή πολυμερή φόρα προκειμένου να επιτευχθεί σταθερότητα, να ενισχυθεί η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και να ληφθεί μέριμνα για τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στην χώρα·
14. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, και στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση των Μαλδίβων.


(Visited 69 times, 1 visits today)

Read more:
37327423464_4ce7292396_k
Ο Κούλογλου υπενθυμίζει στον Πορτοσάλτε το σκονάκι Μητσοτάκη

Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Παπαδάκη, κληθείς να σχολιάσει την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην...

Close