Ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στην Συρία

Permalink

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος

σύμφωνα με τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:

GUE/NGL (B8‑0373/2015)
Verts/ALE (B8‑0408/2015)
PPE (B8‑0410/2015)
EFDD (B8‑0412/2015)
ALDE (B8‑0414/2015)
ECR (B8‑0415/2015)
S&D (B8‑0416/2015)

σχετικά με την κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στην Συρία (2015/2664(RSP))

Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Arnaud Danjean, László Tőkés, Claude Rolin, Tunne Kelam, Francesc Gambús, Andrzej Grzyb, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, David McAllister, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Esther de Lange, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Andrej Plenković, József Nagy, Pál Csáky, Joachim Zeller, Franck Proust, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Macovei, Seán Kelly, Lara Comi, György Hölvényi, Elisabetta Gardini, Brian Hayes, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Enrique Guerrero Salom, Ana Gomes, Vincent Peillon, Elena Valenciano, Alessia Maria Mosca, Norbert Neuser, Sorin Moisă, José Blanco López, Liisa Jaakonsaari, Andi Cristea, Miroslav Poche, Krystyna Łybacka, Miriam Dalli, Neena Gill, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Biljana Borzan, Michela Giuffrida, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Enrico Gasbarra, Julie Ward, Nicola Caputo, Nicola Danti, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Goffredo Maria Bettini, Siôn Simon, Jeppe Kofod, Hugues Bayet, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Marc Tarabella, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Kashetu Kyenge, Maria Grapini, Javi López, Eider Gardiazabal Rubial, Luigi Morgano, Brando Benifei, Νίκος Ανδρουλάκης
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Javier Nart, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Hilde Vautmans, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivo Vajgl, Antanas Guoga, Johannes Cornelis van Baalen, Yana Toom, Jozo Radoš, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Alyn Smith, Karima Delli, Margrete Auken, Bart Staes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Igor Šoltes
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στην Συρία (2015/2664(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

– έχοντας υπόψη την δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) και του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων, της 10ης Απριλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στην Συρία,

– έχοντας υπόψη την δήλωση στην οποία προέβη η (ΑΕ/ΥΕ) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Απριλίου 2015. σχετικά με την κατάσταση στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στην Συρία,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 2139 (2014), 2165 (2014) και 2191 (2014),
– έχοντας υπόψη το άρθρο 135 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Απριλίου 2015 το ΙΚ/Daesh επιτέθηκε στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό στο Γιαρμούκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Άσαντ συνέχισε τον βομβαρδισμό του καταυλισμού από ξηράς και αέρος ως απάντηση στην επίθεση και τις εντατικές οδομαχίες μεταξύ των οπλισμένων ομάδων αντιπολίτευσης Aknaf Beyt el Makdis και του ΙΚ / Daesh και του μετώπου Jabhat al-Nusra που έλαβαν χώρα στον καταυλισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Απριλίου 2015 παλαιστινιακές στρατιωτικές μονάδες, με την υποστήριξη των Συρίων ανταρτών ανάγκασαν τους πολεμιστές του ΙΚ να αποσυρθούν από τον καταυλισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόσυρση του ΙΚ άφησε τον έλεγχο του καταυλισμού στο μέτωπο Jabhat al-Nusra που είναι παρακλάδι της Αλ Κάιντα·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γιαρμούκ, ο μεγαλύτερος καταυλισμός παλαιστινίων προσφύγων στην Συρία, δημιουργήθηκε το 1957 για την υποδοχή του πληθυσμού που διέφευγε την αραβο-ισραηλινή σύγκρουση, έχει εμπλακεί στον πόλεμο μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των ένοπλων ομάδων όπως η Jabhat al-Nusra και ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την σύρραξη στην Συρία, στον καταυλισμό αυτόν ζούσαν άνω των 160.000 άμαχοι, ενώ σήμερα έχουν μείνει μόνο 18.000·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 480.000 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες εξακολουθούν να είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα μέσα στη συριακή κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι διασκορπισμένοι σε 60 καταυλισμούς ανά την περιοχή αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι 95% των Παλαιστινίων προσφύγων αναμένουν από την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) να καλύψει της ημερήσιες ανάγκες τους σε τροφή, νερό και υγειονομική περίθαλψη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Δεκέμβριο 2012, ο άμαχος πληθυσμός του καταυλισμού του Γιαρμούκ πολιορκείται και υποβάλλεται σε αδιάκριτους βομβαρδισμούς εκ μέρους του καθεστώτος Άσαντ και συνεχίζει να είναι παγιδευμένος στο εσωτερικό του καταυλισμού· ενώ σύμφωνα με την UNRWA, 18.000 Παλαιστίνιοι και Σύριοι άμαχοι στο Γιαρμούκ στερούνται της πλέον στοιχειώδους ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων 3.500 παιδιών·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καταυλισμός μαστίζεται από συνεχή υγειονομική κρίση, με επιδημία τυφοειδούς το 2014, ενώ η ηπατίτιδα Α και οι συνδεόμενες με το νερό παθήσεις είναι ενδημικές, καθώς και από υποσιτισμό με όλες τις γνωστές συνέπειες·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε από όλες τις παρατάξεις του εμφυλίου πολέμου στην Συρία την ανθρωπιστική πρόσβαση στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ και την απρόσκοπτη προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον εν λόγω καταυλισμό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διέθεσε προς το σκοπό αυτό επείγουσα χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ σε δράσεις της UNRWA για παροχή ζωτικής σημασίας βοήθειας προς τους παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Συρία μέσω καταβολής μετρητών και ειδών πρώτης ανάγκης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιπλέον, και ως μέρος της χρηματοδότησης για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία της ΕΕ για το 2015, η στήριξη θα διευκολύνει μια ταχεία ανθρωπιστική αντίδραση για την ικανοποίηση των αναγκών ευάλωτων οικογενειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση αυτή επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές της Συρίας που επλήγησαν από τις συγκρούσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρόσφατες βιαιοπραγίες στο Yarmouk, στο Idlib, στη Dara’a και στο Χαλέπι·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη απώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες που ζουν στον καταυλισμό Γιαρμούκ από το συριακό καθεστώς και τις λοιπές παρατάξεις αντιβαίνει προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα της UNRWA να διατηρεί τις παρεμβάσεις έκτακτης διάσωσης, ως απάντηση στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που πλήττει το Γιαρμούκ, υπονομεύεται σοβαρά από την χρόνια υποχρηματοδότηση για ανθρωπιστικές παρεμβάσεις εντός της Συρίας·

1. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την συνεχιζόμενη υποβάθμιση της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Συρία και ειδικότερα στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ και σε άλλους παλαιστινιακούς καταυλισμούς· επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή του να υποστηρίξει τα θύματα της σύρραξης στην Συρία·

2. καταδικάζει την κατάληψη του προσφυγικού καταυλισμού του Γιαρμούκ και τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράττουν το ΙΚ και τοJabhat al-Nusra, καθώς και την πολιορκία που επιβάλλει το καθεστώς Άσαντ στο Γιαρμούκ και τον βομβαρδισμό του καταυλισμού, μεταξύ άλλων με βόμβες βαρελιού που προκαλούν φοβερά βάσανα στον πληττόμενο πληθυσμό· ζητεί την άμεση άρση της πολιορκίας και τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον του άμαχου πληθυσμού·

3. εκφράζει την ανησυχία του για όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατούνται στον καταυλισμό Γιαρμούκ και εκείνους που βρίσκονται επί του παρόντος υπό κράτηση από τις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας· καλεί τις ένοπλες ομάδες που βρίσκονται στον καταυλισμό Γιαρμούκ να παύσουν να στοχεύουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4. ζητεί επειγόντως τον σεβασμό του ουδέτερου καθεστώτος του Γιαρμούκ και την προστασία των αμάχων στο εσωτερικό του καταυλισμού, ιδιαίτερα των γυναικών και των παιδιών, και την διασφάλιση των ιατρικών εγκαταστάσεων, των σχολείων και των καταφυγίων·

5. τονίζει ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Συρία και η απειλή του ΙΚ αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τον λαό της Συρίας, καθώς και για την ευρύτερη Μέση Ανατολή· καλεί την ΕΕ να συμβάλει στις κοινές προσπάθειες για άμβλυνση της ανθρωπιστικής κρίσης και να διαδραματίσει τον κατάλληλο ρόλο στην επικούρηση των γειτονικών χωρών προκειμένου να προσφέρουν άσυλο στους πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από την σύρραξη στην Συρία και πολλοί από τους οποίους χάνουν την ζωή τους στην Μεσόγειο·

6. ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 2139 (2014), 2165 (2014) και 2191 (2014) σε ολόκληρο το έδαφος της Συρίας· καλεί όλες τις παρατάξεις που ενέχονται στην σύρραξη να επιτρέψουν την απρόσκοπτη πρόσβαση της UNRWA, της ΔΕΕΣ και των άλλων διεθνών οργανισμών παροχής βοήθειας στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ, να καταστήσουν δυνατή την άμεση και άνευ όρων πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, να προβούν στην εκκένωση των τραυματισμένων αμάχων και να επιτρέχουν την ασφαλή αποχώρηση των αμάχων από τον καταυλισμό· ζητεί τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων οι οποίοι να μην ελέγχονται ούτε από το συριακό καθεστώς ούτε από το ΙΚ/ Da’esh και το Jabhat al-Nusra, έχοντας υπόψη τις εκ μέρους τους κατάφωρες συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

7. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε την ελευθέρωση άμεσων και επειγουσών χρηματοδοτήσεων της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων για τις δράσεις της UNRWA για την χορήγηση βοήθειας έκτακτης ανάγκης στους παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Συρία· επικροτεί την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) για το σημαντικό έργο που υλοποιεί και εκφράζει την ισχυρή δέσμευσή του να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τον επικεφαλής της UNRWA κ. Pierre Krähenbühl, και όλους τους άλλους εταίρους ώστε να συμβάλει στην ανακούφιση των δεινών που υφίστανται τα άτομα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη· τονίζει την ανάγκη για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς την UNRWA στην προσπάθεια ανακούφισης των αμάχων του Γιαρμούκ και άλλων σημείων της Συρίας, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες, οι επιτόπου κοινότητες και άλλοι λαμβάνουν την συνδρομή που χρειάζονται· καλεί επειγόντως την ΕΕ να συμμετάσχει στην χρηματοδότηση της τάξης των 30 εκατομμυρίων USD που ζητεί η UNRWA και να παράσχουν διπλωματική και πολιτική υποστήριξη στην UNRWA·

8. καταδικάζει απερίφραστα τους βιασμούς παιδιών, τις σφαγές, τα βασανιστήρια, τις δολοφονίες την σεξουαλική βία, των οποίων είναι θύμα της Συρίας πληθυσμός· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες για την εξασφάλιση της ασφάλειας των αθώων αμάχων, στους οποίους περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά· αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες και τα νέα κορίτσια είναι συχνά θύματα βιασμού ως μέσο πολέμου στο πλαίσιο της συριακής σύρραξης, ακόμη και στις φυλακές του καθεστώτος· υπογραμμίζει το άρθρο 3 της σύμβασης της Γενεύης, το οποίο εξασφαλίζει την άνευ διακρίσεων παροχή στους τραυματίες και τους ασθενείς όλης της ιατρικής περίθαλψης που απαιτεί η κατάστασή τους· καλεί τους χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας να παρέχουν το πλήρες φάσμα των υγειονομικών υπηρεσιών σε ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

9. εκφράζει την πλήρη στήριξή του στις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ στη Συρία Staffan de Mistura με σκοπό τοπικές εκεχειρίες και την εφαρμογή ανθρωπιστικών ανακωχών από όλα τα εμπόλεμα μέρη προκειμένου να επιτραπεί η παράδοση της ανθρωπιστικής βοηθείας· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την ΕΕ προκειμένου να αναλάβει την πρωτοβουλία για διπλωματικές προσπάθειες με αυτό το σκοπό·

10. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια βιώσιμη λύση στην συριακή σύγκρουση μέσω μιας άνευ διακρίσεων πολιτικής διαδικασίας υπό την ηγεσία της Συρίας με βάση το ανακοινωθέν της Γενεύης του Ιουνίου 2012, με στόχο μια πραγματική πολιτική αλλαγή που να ανταποκρίνεται στις νόμιμες φιλοδοξίες του συριακού λαού και του επιτρέπει να αποφασίζει για το μέλλον του ανεξάρτητα και δημοκρατικά· καλωσορίζει την ανακοίνωση ότι τον Μάιο θα επαναληφθούν οι συνομιλίες της Γενεύης μεταξύ του καθεστώτος Άσαντ τον Μάιο, της αντιπολίτευσης και μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και περιφερειακών δυνάμεων συμπεριλαμβανομένου του Ιράν·

11. παραμένει πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει διατηρήσιμη ειρήνη στη Συρία χωρίς λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από όλες τις πλευρές κατά τη διάρκεια της σύρραξης, συμπεριλαμβανομένων όσων συνδέονται με τον καταυλισμό Γιαρμούκ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για παραπομπή της κατάστασης στην Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν σοβαρά την πρόσφατη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ να εξετάσουν την δυνατότητα σύστασης ενός ειδικού δικαστηρίου για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Συρία·

12. πρεσβεύει την άποψη ότι Κοινοβούλιο οφείλει να πραγματοποιήσει μια ad hoc επίσκεψη στον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ, προκειμένου να αξιολογήσει αμερόληπτα την ανθρωπιστική κατάσταση, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας, σε συντονισμό με τον ΟΗΕ και με πνεύμα ουδετερότητας έναντι του καθεστώτος Άσαντ ή οποιουδήποτε άλλου μέρους που εμπλέκεται στη σύγκρουση στη Συρία·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης Εξωτερικών και πολιτική ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ και του Αραβικού Συνδέσμου στη Συρία, στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου συνεργασίας για τα αραβικά κράτη του κόλπου, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Συρία.


(Visited 92 times, 1 visits today)

Read more:
210770-kouloglou
Κούλογλου στον ΑLPHA Kαβάλας: Θα αναδείξουμε διεθνώς το θέμα των καταστροφικών επιπτώσεων από την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική και στη Θράκη

Κούλογλου στον ΑLPHA Kαβάλας: Θα αναδείξουμε διεθνώς το θέμα των καταστροφικών επιπτώσεων από την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική και στη...

Close